การจัดการคะแนน

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการจัดการคะแนนประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ การจัดหมวดหมู่คะแนน,การละเว้นหรือปรับตัวคูณคะแนน,การแก้ไขคะแนน,การ export คะแนนไปยัง Excel และ การ import คะแนน

การจัดหมวดหมู่คะแนน

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่ารูปแบบการคิดคะแนนของคอร์ส

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

 1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟืองอันเล็กสามอัน" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

 2. เลือกเมนู "Gradebook setup"

 3. ในแทบ "Actions > Edit" ให้เลือก "Edit setting"

 4. ในหัวข้อ "Grade category" ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของการคิดคะแนนได้ที่หัวข้อ "Aggregation" โดนแต่ละหัวข้อจะมีรูปแบบการคิดคะแนนดังนี้ คลิ๊ก

การละเว้นหรือปรับตัวคูณคะแนน

1. เลือก Activity ที่ต้องการจัดการตัวคูณคะแนนเลือก "Edit > Edit settings" 2. ในหัวข้อ "Grade" สามารถตั้งค่าการจัดการ Grade ดังหัวข้อต่อไปนี้ Grade category เป็นการเลือกประเภทการให้คะแนนกับ Activity นั้นๆ Grade to pass เป็นตั้งเงื่อนไขการให้คะแนนขั้นต่ำเพื่อผ่านไปทำเงื่อนไขต่างๆของ Activity อื่นได้ Maximum grade เป็นการตั้งค่าตัวคูณให้กับ Activity นั้นๆ

การแก้ไขคะแนน

 1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟือง" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

 2. เลือกเมนู "Gradebook setup"

 3. ให้เลือก " View > Grader report"

 4. กดไอค่อน "ดินสอ" ที่ชื่อของสมาชิกภายในคอร์สหรือ Activity ที่ต้องการแก้

 5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขคะแนนได้ที่เมนู "Grade"

 6. เมื่อแก้เสร็จให้กด "Save" และ "Continue"

การ export คะแนนไปยัง Excel

 1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟือง" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

 2. เลือกเมนู "Gradebook setup"

 3. ให้เลือกแทบที่ชื่อ "Export"

โดยส่วนของการ Export จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. เป็นส่วนของการเลือกรูปแบบการ Export คะแนน 2. เป็นส่วนของการเลือก Activity ที่ต้องการ Export 3. เป็นส่วนการตั้งค่ารูปแบบรายละเอียดของข้อมูลที่จะ Export ออกไป

การ import คะแนน

การ Import คะแนนจะต้องใช้รูปแบบไฟล์ที่มีการอ้างอิงถึงกันได้กับระบบ โดยจะแนะนำให้ใช้ Email ของผู้เรียนในการอ้างอิง สารมารถ Export Email ของเรียนจากหัวข้อ"การ export คะแนนไปยัง Excel" ข้างต้น และจะต้องบันทึกให้เป็นไฟล์นามสกุล .CSV โดยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้

1. การเตรียมไฟล์ .CSV เพื่อ Import

1.1 เปิดไฟล์ Excel ที่ผู้ใช้ต้องการทำการ Import คะแนนกลับไปยังระบบ โดยจะต้องมีรูปแบบตามรูปตัวอย่างด้านล่าง โดยแถวแรกจะเป็นชื่อหัวข้อของข้อมูลที่จะ Import และจะต้องใช้ Email ในการจับคู่ข้อมูลที่จะทำการ Import ข้อควรระวัง ห้ามมีช่องว่างหากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย " - " และ Email ที่จะใช้จับคู่ข้อมูลเพื่ออ้างอิงต้องตรงกันเท่านั้นและบังคับให้ใช้เฉพาะอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่เตรียม Save และ Import กลับเข้าไป

1.2 บันทึกไฟล์เป็น .CSV

 1. เลือกเมนู File ที่มุมบนซ้าย

 2. เลือกหัวข้อ Save As > Browse

 3. พิมพ์ชื่อเอกสารที่ช่อง File name

 4. เลือกนามสกุลไฟล์ที่จะทำการบันทึกเป็น "CSV (MS-DOS)"

 5. กด " Save "

2. การ Import file เข้าสู่กระบวนวิชา

 1. เข้าสู่หน้า Grader report

 2. ให้เลือกแทบที่ชื่อ "Import"

 3. หัวข้อ Flie > "Choose file..."

 4. จะมีหน้าต่าง Flie picker ขึ้นมา แทบซ้ายมือให้เลือก Upload a file หัวข้อ Attchment ให้กดปุ่ม "เลือกไฟล์"

 5. เลือกไฟล์ .csv ที่ได้บันทึกไว้จากขั้นตอนที่ 1 และกดปุ่ม "Upload this file"

 6. หัวข้อ Encoding ให้เลือก UTF-8 , หัวข้อ Separator ให้เลือก Comma , หัวข้อ Verbose scales ให้เลือก Yes , หัวข้อ Preview rows ผู้ใช้สามารถเลือก Row ที่จะให้แสดงได้ตามต้องการ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "Upload grades"

 7. ในหัวข้อ Identify user by Mapfrom ให้เลือกแถวที่เป็นชื่อ Email จาก ไฟล์ csv Map to ให้เลือก Email address

 8. ในหัวข้อ Grade item mappings ให้เลือกแถวที่ต้องการจะนำเข้าสู่กระบวนวิชา โดยการเปลี่ยนจาก Ignore เป็น "New gradeitem" หากต้องการสร้างคอลัมน์คะแนนใหม่ในกระบวนวิชา หรือหากต้องการแทนที่คอลัมน์เดิมใoกระบวนวิชาให้เลือกชื่อหัวข้อ คอลัมน์ ที่ต้องการแทนที่และกด "Upload grades"

 9. กระมีหน้าต่างการ Upload grades ให้กด "Continue" ทั้งสองครั้ง