รายงานติดตามผล

วิธีตั้งค่าการติดตามผู้เรียนอัตโนมัติ (Activity completion)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

  1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟือง" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

  2. เลือกเมนู "Edit settings"

  3. ในหัวข้อ "Completion tracking" ให้เลือก " Yes" ในเมนู "Enable completion tracking"

4. เลือก Activity ที่ต้องการให้มีการ Tacking เลือก "Edit > Edit settings" 5. ในหัวข้อ "Activity completion" จะสามารถตั้งค่าการ Tacking ได้ตามต้องการซึ่งในแต่ละ Activity จะมีเงื่อนไขที่ตากต่างกันออกไป

การเข้าดูรายงานการทำกิจกรรม

ในส่วนนี้จะเป็นวิธีการดูรายละเอียดของการ Tacking ภายในคอร์ส

  1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟืองเล็กๆสามอัน" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

  2. เลือกเมนู "Activity completion"

การกำหนดเงื่อนไขในการสำเร็จกระบวนวิชา (Course completion settings)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

  1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟือง" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

  2. เลือกเมนู "Course completion"

  3. ในส่วนของ course completion setting จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกันดังนี้

Course completion

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการ Tracking หลักภายในคอร์สโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ General จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปเมื่อมีการทำกิจกรรมนั้นๆ Condition: Activity completion จะเป็นการตั้งค่าเงื่อนไขการผ่าน Activity นั้นๆก่อนถึงจะมีการ ๅTracking Condition: Completion of other courses จะเป็นการตั้งค่าเงื่อนไขการผ่าน Course นั้นๆก่อนถึงจะมีการ ๅTracking Condition: Date จะเป็นการตั้งเงื่อนไงเวลาของ Activity Condition: Enrolment duration จะเป็นการตั้งเงื่อนไงเวลาของการ Enroll เข้ามาภายในคอร์ส Condition: Unenrolment จะเป็นการตั้งเงื่อนไงของการเปิดงานใช้ Tracking สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีการ Enroll เข้ามาภายในคอร์ส Condition: Course grade จะเป็นการตั้งเงื่อนไงการให้คะแนนของ Tracking Condition: Manual self completion จะเป็นการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานกด Tracking เอง Condition: Manual completion by others จะเป็นการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงกว่ากด Tracking

Default activity completion

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการ Tracking สำหรับ Activities ต่างๆภายในคอร์สโดยแต่ละ Activities จะมีการตั้งค่าที่ต่างกันออกไป

Bulk edit activity completion

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการ Tracking สำหรับ Activities ต่างๆที่สร้างขึ้นมาภายในคอร์ส

การเข้าดูสถิติของกระบวนวิชา

ในส่วนของหน้านี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลการใช้งานของแต่ละ Activity

คลิ๊กทีเมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

  1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ฟันเฟืองอันเล็กสามอัน" ที่แทบด้านบนของคอร์ส

  2. เลือกเมนู "View activity report"