การขอเปิดกระบวนวิชาผ่านระบบ (Request a course)

หลังจาก Log in เข้าระบบ ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า Dashboard ซึ่งในหน้านี้จะมีเมนูสำหรับขอเปิดกระบวนวิชาอยู่ 2 ตำแหน่งด้วยกัน ซึ่งผู้สอนที่สนใจจะเปิดกระบวนวิชาในระบบสามารถขอเปิดวิชาได้เอง

ตำแหน่งของเมนูขอเปิดกระบวนวิชาผ่านระบบ (Request a course) มีดังนี้

1. บริเวณ Block ของ Announcement
2. บริเวณ เมนู Navigation ด้านล่างสุดของ Website

ขั้นตอนการขอเปิดกระบวนวิชา

  1. คลิ๊กที่เมนู "Request a course" หรือ "ขอเปิดกระบวนวิชา" จะเข้าสู่หน้าสร้างกระบวนวิชา

  2. ข้อมูลของรายวิชา ขอความร่วมมือผู้สอนกรอกข้อมูลตามรูปแบบต่อไปนี้

  3. section หากไม่ต่อเนื่องกันใช้เครื่องหมาย "," คั่น เช่น sec.001,007 และวิชาที่ทุก section ใช้วิชาออนไลน์ร่วมกัน หรือ วิชาที่มี section เดียว สามารถเว้นในส่วนของ section ได้

  4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิ๊กที่ "Request a course" เพื่อขอเปิดกระบวนวิชาและรอการอนุมัติ

คำขอเปิดกระบวนวิชาจะถูกยกเลิก โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้..

  1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอเปิดกระบวนวิชาได้

  2. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ร้องขอ มีส่วนร่วมกับการเปิดกระบวนวิชา

  3. เจ้าหน้าที่ไม่พบวิชาที่ทำการขอเปิดในระบบของสำนักทะเบียน เว้นแต่จะเป็นกระบวนวิชาที่ขอเปิดในกรณีพิเศษ