การแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว

สำหรับจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เป็นต้น
หลังจากทำการ login เข้าสู่ระบบ e-Learning เรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. มุมขวาบน ตรงลูกศรเล็กๆ สีขวา ให้คลิกขยายเมนูลงมา จากเลือกที่เมนู Profile ดังรูป

 2. จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Edit profile มุมขวาบน

 3. จะแสดงหน้าจอ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล @cmu.ac.th เมืองที่อยู่ รายละเอียดส่วนตัว เป็นต้น ดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้

 4. หัวข้อหลัก ๆ ในการกรอกข้อมูลส่วนตัว สามารถดูหัวข้อหลักทั้งหมดได้โดยการกดปุ่ม Collapse all ที่มุมขวาด้านบน จะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ General, User picture, Additional names, Interests, Optional ดังรูป ซึ่งเมื่อทำการอัพเดตข้อมูลในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Update profile เพื่อทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง

 5. หากต้องการให้ขยายข้อความที่อยู่ด้านใน สามารถทำโดยการกดปุ่ม Expand all เพื่อเปิดดูข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมดได้

หัวข้อหลัก General

ต่อไปมาดูในส่วนของ หัวข้อหลักของข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป (General) นั้น ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ส่วนของ หัวข้อหลักของข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป (General)
 1. First name กรอกชื่อจริงผู้ใช้งาน ที่ช่องกรอกด้านขวามือ ช่องนี้จำเป็นต้องกรอก

 2. Surname กรอกนามสกุลผู้ใช้งาน ที่ช่องกรอกด้านขวามือ ช่องนี้จำเป็นต้องกรอก

 3. Email address กรอกอีเมลของผู้ใช้งาน (ต้องเป็นอีเมล @cmu.ac.th เท่านั้น) ที่ช่องกรอกด้านขวามือ ช่องนี้จำเป็นต้องกรอก

 4. Email display เป็นการเลือกให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ จะสามารถเห็นอีเมลเราได้หรือไม่ โดยจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ - Hide my email address from non-privileged users ซ่อนอีเมลของเราไม่ให้คนอื่นเห็น ยกเว้น อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ สามารถเห็นอีเมลของเราได้ - Allow everyone to see my email address อนุญาตให้ทุกๆคนเห็นอีเมลของเราได้ - Allow only other course member to see my email address อนุญาตเฉพาะสมาชิกของคอร์สเรียน สามารถเห็นอีเมลของเราได้

 5. City/town กรอกชื่อจังหวัด/เมืองที่ผู้ใช้งานอยู่ ที่ช่องกรอกด้านขวามือ

 6. Select a country เลือกประเทศที่ผู้ใช้งานอยู่ โดยคลิกเลือก drop-down ลูกศรเล็ก ๆ สีดำด้านขวามือลงมา ในที่นี้คือ Thailand

 7. Timezone คลิกเลือกไทม์โซนที่ผู้ใช้งานอยู่ ในที่นี้คือ Asia/Bangkok

 8. Preferred theme เลือกธีมของหน้าจอที่ต้องการให้แสดง ในที่นี้จะเลือก default

 9. Description ผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ใช้เองเพิ่มเติมได้ที่ช่องนี้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะไปแสดงผลที่หน้าจอ Profile page เพื่อให้ผู้ใช้ท่านอื่นสามารถดูข้อมูลของท่านได้

หัวข้อหลัก User picture

ส่วนของ หัวข้อหลักของรูปภาพของผู้ใช้งาน (User picture) นั้น ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ส่วนของหัวข้อหลักของรูปภาพของผู้ใช้งาน (User picture)
 1. Current picture กรณีที่เรายังไม่เคยอัพโหลดรูปภาพขึ้นไปเลย มันจะแสดงเป็น None

 2. New picture เลือกไฟล์รูปภาพของผู้ใช้งานใส่ในส่วนนี้ โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ลากรูปภาพจาก Windows Explorer เข้ามาวางในช่องที่มีลูกศรสีน้ำเงินอยู่ได้เลย หรือ อีกวิธีคือคลืกเพื่อ browse ไฟล์ ที่ปุ่มรูปกระดาษ จากนั้นจะแสดงหน้าจอการอัพโหลดรูปภาพขึ้นเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

3. ด้านซ้ายมือ กรณีที่ผู้ใช้งานมีรูปภาพอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่แล้ว ให้เลือกเมนู Upload a file

4. ด้านขวามือ ช่อง Attachment ให้คลิกที่ปุ่ม Choose File แล้วเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะรองรับ นามสกุลไฟล์ ดังต่อไปนี้ คือ .gif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .svg, .svgz เท่านั้น และขนาดรูปภาพสามารถอัพโหลดได้ขนาดเยอะที่สุดไม่เกิน 150 MB. และอัพโหลดได้แค่ 1 รูปต่อครั้งเท่านั้น

5. ช่อง Save as เป็นการตั้งชื่อไฟล์รูปภาพที่เราจะอัพโหลดขึ้นไป

6. ช่อง Author ระบบจะ default ไว้ให้เป็นชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้ให้อัตโนมัติ

7. ช่อง Choose license ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะให้รูปภาพมี license เป็นแบบไหน ดังต่อไปนี้

8. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Upload this file จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

9. กรณีที่ต้องการลบรูปภาพที่อัพโหลดขึ้นไป สามารถทำได้โดยคลิกที่รูปภาพอัพโหลดปัจจุบัน จากนั้นจะแสดงดังหน้าจอดังนี้ แล้วคลิกที่ปุ่ม Delete

หัวข้อหลัก Additional names

ส่วนของ หัวข้อหลักของรูปภาพของผู้ใช้งาน (Additional names) นั้น ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ส่วนของหัวข้อหลักของชื่อเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน (Additional names)
 1. First name - phonetic สำหรับเพิ่มเติมชื่อจริง เดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มวิธีอ่านออกเสียงชื่อจริง ในกรณีที่เรามีเพื่อนต่างชาติ หรือบุคคลที่ชื่อออกเสียงไม่เหมือนกับที่สะกด ให้เลือกตัวนี้ช่วยได้

 2. Surname - phonetic สำหรับเพิ่มเติมนามสกุลจริง เดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มวิธีอ่านออกเสียงนามสกุลจริง ในกรณีที่เรามีเพื่อนต่างชาติ หรือบุคคลที่ชื่อออกเสียงไม่เหมือนกับที่สะกด ให้เลือกตัวนี้ช่วยได้

 3. Middle name ชื่อกลาง (ส่วนใหญ่สำหรับคนต่างชาติ ที่มีชื่อกลาง)

 4. Alternate name ชื่อเพิ่มเติมอื่น ๆ

หัวข้อหลัก Interests

ส่วนของ หัวข้อหลักความสนใจของผู้ใช้งาน (Interests) นั้น ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ส่วนของหัวข้อหลักความสนใจของผู้ใช้งาน (Interests)
 1. สามารถกรอกความสนใจของผู้ใช้งานว่าสนใจในเรื่องอะไรบ้าง คำต่อคำ ซึ่งความสนใจนี้จะไปแสดงเป็น tags

  ที่หน้า Profile ของผู้ใช้งาน

หัวข้อหลัก Optional

ส่วนของ หัวข้อหลักข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของผู้ใช้งาน (Optional) นั้น ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า จะกรอกข้อมูลในส่วนนี้หรือไม่กรอกข้อมูลก็ได้

ส่วนของหัวข้อหลักข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของผู้ใช้งาน (Optional)
 1. Web page กรอกชื่อลิงค์ของเว็บไซต์ของผู้ใช้งานกรณีที่มีอยู่

 2. ICQ number กรอกชื่อบัญชี ICQ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว

 3. Skype ID กรอกชื่อบัญชี ID Skype ของผู้ใช้งานถ้ามี

 4. AIM ID กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ AIM ( AOL Instant Messenger ) ของคุณกรณีที่มีอยู่

 5. Yahoo ID กรอกชื่อบัญชี Yahoo ของคุณกรณีที่มีอยู่

 6. MSN ID กรอกเลข ID MSN ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว

 7. ID number กรอกเลขบัตรประชาชน ไม่จำเป็นต้องกรอก

 8. Institution กรอกชื่อสถาบันที่อยู่

 9. Department กรอกชื่อฝ่าย

 10. Phone กรอกหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือที่ทำงาน

 11. Mobile phone กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 12. Address กรอกที่อยูู่

 13. กดปุ่ม Update profile เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว