การตั้งค่าทั่วไป (General Settings)

การแก้ไขชื่อหัวข้อ (Edit topic/title name)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

 1. คลิ๊กที่ไอค่อน "รูปดินสอ" ที่หัวข้อที่ต้องการแก้ไข

 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไขลงไป

 3. กดปุ่ม "Enter" เพื่อยืนยันการแก้ไข

การซ่อนและแสดงเนื้อหา (Hide/Show)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

 1. คลิ๊กที่เมนู "Edit" ด้านท้ายรายการเนื้อหา

 2. คลิ๊กที่เมนู "Hide" หรือที่ไอค่อนรูปตา เพื่อทำการ "ซ่อน" เนื้อหา/ หรือ คลิ๊กที่เมนู "Show" เพื่อทำการ "แสดง"เนื้อหา

การจัดย่อหน้าของรายการเนื้อหา (Move right/left)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

 1. คลิ๊กที่เมนู "Edit" ด้านท้ายรายการเนื้อหา

 2. คลิ๊กที่เมนู "Move right" หรือที่ไอค่อนลูกศร เพื่อทำการเลื่อนย่อหน้า "ไปทางขวา"/ หรือ คลิ๊กที่เมนู "Move left" เพื่อทำการเลื่อนย่อหน้า "ไปทางซ้าย"เนื้อหา

การย้ายตำแหน่งรายการเนื้อหา (Move)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

 1. คลิ๊กที่ไอค่อน "ลูกศรสี่ทิศ" ที่หัวข้อที่ต้องการย้ายตำแหน่ง

 2. ใช้ลากหัวข้อไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย

การกำหนดช่วงเวลาการเข้าถึงเนื้อหา (Date/Time restriction)

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

 1. คลิ๊กที่เมนู "Edit" ด้านท้ายรายการเนื้อหา

 2. คลิ๊กที่เมนู "Edit settings"

 3. เลื่อนลงมาเลือกที่เมนู "Restrict access"

 4. คลิ๊กที่ปุ่ม "Add restriction..."

 5. คลิ๊กที่ปุ่ม "Date"

 6. กำหนดช่วงเวลาการเข้าถึงเนื้อหา

 7. คลิ๊กปุ่ม "Save and return to course" หรือ "Save and display"