การ Upload ไฟล์

เป็นการ Upload ไฟล์เอกสารต่างๆ ขึ้นแสดงหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้ใช้งาน Download เอกสารไปใช้งาน และอธิบายวิธีการจัดกลุ่ม file โดยใช้ Folder เป็นต้น

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

การ Upload ไฟล์เอกสาร (เช่น pdf, powerpoint, ms word, ฯลฯ)

เป็นการเลือกอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ อาทิเช่น ไฟล์ pdf, powerpoint, ms word, รูปาภาพ โดยใช้เมนู File สามารถนำไฟล์เอกสารประกอบการเรียน อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ แต่แหล่งข้อมูลแบบไฟล์นั้นจะสามารถอัพโหลดและแสดงขัอมูลได้ทีละ 1 ไฟล์เท่านั้น ดังนี้

สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการ upload ไฟล์เอกสารต่างๆ โดยใช้เมนู File
 1. คลิกที่เมนู

 2. คลิกเลือกเมนู File

 3. คลิกที่ปุ่ม Add

 4. ช่อง Name กรอกชื่อเอกสารที่ต้องการ upload ช่องนี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

 5. ช่อง Description กรอกรายละเอียดของเอกสารที่ upload ที่ช่องนี้

 6. ช่องเช็คถูก Display description on course page หากต้องการให้แสดงรายละเอียดที่กรอกจากช่อง Description แสดงที่หน้าเว็บ ต้องเช็คถูกที่ช่องนี้ด้วย

 7. ช่อง Select files ส่วนนี้เป็นการเลือกอัพโหลดไฟล์ 1 ไฟล์เข้ามา ต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 MB ต่อ 1 ไฟล์ วิธีการเลือกไฟล์เข้ามาสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  วิธีที่ 1 คลิกเลือกเมนู Add แล้วเลือกอัพโหลดไฟล์เหมือนการอัพโหลดรูปภาพที่อธิบายไปก่อนหน้า

วิธีที่ 2 ลากไฟล์วางที่ช่องลูกศรสีน้ำเงินตรงกลาง

8. จะขออธิบายเฉพาะส่วนของเมนูที่นำมาปรับใช้งานในการอัพโหลดไฟล์บ่อยๆ คือส่วนของ Appearance คลิกตรง Show more เพื่อแสดงทั้งหมด จะแสดงดังนี้

9. ช่่อง Display เป็นการเลือกว่าจะให้เอกสารแสดงออกมาอย่างไร ประกอบด้วย

 • Automatic แนะนำว่าให้วิธีนี้จะดีที่สุด เพราะระบบจะทำการคำนวณให้เองว่าไฟล์ที่ถูกเปิดนั้นจะเปิดในลักษณะแบบไหนดีที่สุด เช่น ไฟล์ pdf จะเปิดไฟล์โดยการเปิดอีก Tab หน้าจอขึ้นมาแสดงให้เห็นข้อมูลได้เลย แต่หากเป็นไฟล์ word จะทำการ download ลงมาที่เครื่องให้ก่อน ไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่ แล้วถึงจะใช้โปรแกรม word ในการเปิดอ่าน เป็นต้น

 • Embed เป็นการเปิดดูโดยเปิดอีก Tab หน้าจอขึ้นมา และไฟล์จะถูกฝังไว้ที่หน้าต่างนั้นเลยโดยถ้าเป็นไฟล์ pdf ก็จะเห็นข้อมูลที่หน้าจอที่ฝังไว้เลย ส่วนไฟล์ word ระบบก็จะเปิดหน้าต่างที่ฝังไฟล์ไว้เหมือนกัน แต่จะไม่เห็นข้อมูลแสดงที่หน้าจอ ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาก่อน

 • New window เป็นการเปิดไฟล์ทุกประเภทโดยการแสดงที่หน้าจอใหม่ โดย Browser จะมีเมนู และ Address bar

 • Force download เป็นการบังคับให้ download ไฟล์ทุกประเภทลงมาเลย

 • Open เปิดการเปิดดูโดยไม่มีการฝังไว้ที่หน้าจอ โดยจะมีบางไฟล์เท่านั้นที่จะแสดงข้อมูลได้

 • In pop-up เป็นการเปิดไฟล์จากหน้าต่าง pop up ใหม่ โดย Browser จะไม่มีเมนู และ Address bar

10. หากต้องการให้แสดง ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ วันที่นี้การอัพโหลดหรือแก้ไขไฟล์ รายละเอียดของแหล่งไฟล์ ให้เช็คถูกที่ช่องต่อไปนี้ ดังรูป

11. หากเลือกการเปิดไฟล์แบบ In pop-up ช่องต่อไปนี้จะสามารถแก้ไขขนาดของหน้าต่าง popup ที่จะแสดงขึ้นมาได้ ดังรูป

12. จากนั้นเมื่อเลือกไฟล์ และรายละเอียดทุกอย่างแล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม เพื่อกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์ดังนี้

การลิงก์ไปยังไฟล์ใน Office365

เป็นการลิงค์ไปยังไฟล์ของเราใน Office 365 สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกเมนู "Add an activity or resource" มุมล่างซ้ายของ Topic ที่ต้องการ Add URL

 2. เลือก Activity ที่ชื่อ" URL" ที่อยู่ด้านซ้ายมือและกด "Add"

 3. ช่อง Name กรอกชื่อหัวข้อ

 4. ช่อง External URL คลิกที่ปุ่ม Choose a link... เพื่อเลือกไฟล์ใน Office 365 ขึ้นมาแสดง

 5. ช่อง Description กรอกรายละเอียดของไฟล์ที่ต้องการ เช็คถูกที่ช่อง Display description on course page ด้วย เพื่อให้ข้อความในช่องนี้ แสดงในหน้าเว็บด้วย

 6. กด "Save and return to course" เพื่อบันทึก

การใช้ Folder เพื่อจัดกลุ่มไฟล์

เป็นการจัดกลุ่มของไฟล์ใส่ใน Folder เพื่อง่ายในการจัดการและแบ่งกลุ่มยิ่งขึ้น

 1. คลิกเมนู "Add an activity or resource" มุมล่างซ้ายของ Topic ที่ต้องการ Add folder

 2. คลิกเลือกที่เมนู Folder

 3. คลิกปุ่ม Add จะแสดงหน้าจอต่อไปนี้

4. ช่อง Name กรอกชื่อหัวข้อที่ต้องการ

5. ช่อง Description กรอกรายละเอียดของไฟล์ที่ต้องการ เช็คถูกที่ช่อง Display description on course page ด้วย เพื่อให้ข้อความในช่องนี้ แสดงในหน้าเว็บด้วย

6. ในส่วนของ Content ทำการสร้าง Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ก่อน โดยกดปุ่ม จะแสดงหน้าจอดังนี้

ตั้งชื่อ Folder ในช่อง New folder name ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Create folder จะแสดงหน้าจอตัวอย่างต่อไปนี้

หากต้องการลบ folder ให้คลิกขวาที่ folder ที่ต้องการลบ/แก้ไข จะแสดงหน้าจอดังนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม Delete เพื่อลบ หรือแก้ไขชื่อ folder ที่ช่อง Name และ สามารถเลือกย้าย folder ไปใส่ใน folder อื่นๆ ได้ โดยเลือกที่ช่อง Path ที่ต้องการย้ายเข้าไป และคลิกปุ่ม Update ดังรูป

7. เมื่อสร้าง folder เสร็จแล้ว ต่อไปจะทำการอัพโหลดไฟล์ สามารถทำได้ดังนี้ สามารถลากไฟล์ไปวางไว้ที่ช่องที่มีลูกศรสีน้ำเงินได้เลย หรือว่าจะใช้วิธี add ไฟล์ โดยกดปุ่ม ที่อยู่ด้านบนช่อง วิธีการ Add ไฟล์แบบนี้ได้อธิบายไว้ด้านบนแล้ว จะแสดงหน้าจอที่ช่องดังรูป สามารถกดดูรายการไฟล์ที่อัพโหลดไว้ได้โดยกดที่ปุ่ม 3 ปุ่มนี้

8. ช่อง Display folder contents จะมีให้เลือกการแสดงของ folder และ file ที่หน้าเว็บ On a separate page เป็นการแสดงข้อมูลแบบซ่อนไฟล์เอาไว้ จะแสดงแค่ชื่อหัวข้อไว้เท่านั้น

inline on a course page เป็นการแสดงข้อมูลไฟล์ โฟรเดอร์ แบบแสดงเปิดออกมาให้เห็นเลย

9. ช่อง Show subfolders expanded เป็นการให้แสดงซับโฟรเดอร์ทั้งหมดออกมาซึ่งเป็น default ให้แสดงของระบบอยู่แล้ว ส่วนช่อง Show download folder button เป็นการอนุญาติให้เนื้อหาที่อยู่ในโฟรเดอร์ ดาวน์โหลดลงมาได้

10. เมื่อเลือกเซ็ตค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อกลับไปดูผลการแสดงที่หน้าเว็บ