การมอบหมายงาน (Assignment)

การมอบหมายงานสามารถสร้างกิจกรรมได้โดยการเพิ่มกิจกรรมเช่นเดียวกับการสร้างกิจกรรมแบบอื่น ๆ โดยในหัวข้อนี้จะเลือกการให้คะแนนเฉพาะแบบ Simple and direct grading ก่อนอื่นให้คลิกที่ปุ่ม Turn Edit On

การตั้งเวลาส่งงาน

เริ่มต้นด้วยการสร้าง Assignment โดยการเริ่มคลิ๊กที่ Add an activity or resource

การสร้างกิจกรรมแบบ Assignment

หลังจากที่ทำการสร้าง Assignment จะต้องทำการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะประกอบด้วย

การตั้งค่าให้กับ Assignment

Assignment name = การตั้งชื่อให้กับ Assignment

Description = รายละเอียดของ Assignment เช่น คำอธิบายของ Assignment ที่ต้องการให้ผู้เรียนทำ

Additional files = หากมีไฟล์แนบเพื่อประกอบกับ Assignment ผู้สอนสามารถแนบเพิ่มเติมได้

ส่วนที่สำคัญคือ การตั้งเวลาส่งงาน (Abailability)

ส่วนของการตั้งเวลาการส่งงาน

Allow submissions from = การกำหนดวันที่ให้ผู้เรียนสามารถเริ่มส่ง Assignment นี้ได้

Due date = การกำหนดวันของการส่ง Assignment (แต่ผู้เรียนจะยังสามารถส่ง Assignment นี้ได้ หากผู้สอนไม่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถส่งหลังกำหนดได้ ต้อง Enable ในส่วนของ Cut-off date แทน)

Cut-off date = การกำหนดวันสุดท้ายของการส่ง Assignment โดยผู้เรียนจะไม่สามารถส่งได้หลังจากวันที่กำหนด

Remind me to grade by = การกำหนดแจ้งเตือนผู้สอนในทำการตรวจและให้คะแนนกับ Assignment ที่ส่งมาโดยผู้เรียน

การกำหนดวิธีการส่ง Assignment (Submission types)

Submission types = ผู้สอนสามารถกำหนดประเภทของการส่งได้ File submissions คือการส่งแบบอัพโหลดไฟล์ Online text คือการส่งโดยใช้ Text Box ผ่านระบบ

Maximum number of uploaded files = จำนวนไฟล์ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถอัพโหลดขึ้นสู่ระบบได้

Maximum submission size = ขนาดของไฟล์ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถทำการส่งได้

Accepted file types = ประเภทของไฟล์ที่กำหนดในการส่งใน Assignment

Word limit = จำนวนคำที่อนุญาตให้ผู้เรียนเขียนลงไปใน Text Box ได้ (กรณีเลือก Online text)

การให้ผลป้อนกลับ (Feedback types)

ประเภทของการให้ผลการป้อนกลับมีอยู่ 4 แบบได้แก่

Feedback Comment = ผู้สอนสามารถเขียนตอบกลับในลักษณะ Comment กลับไปให้กับผู้ส่ง

Annotate PDF = ผู้สอนสามารถทำการ Feedback ลงไปยัง Assignment ของผู้เรียนได้ในลักษณะการเขียน การวาดหรือวงทับลงไปได้ในรูปแบบ PDF

Feedback files = ผู้สอนสามารถส่ง Feedback ให้กับผู้เรียนได้ในลักษณะของไฟล์ เช่นการบันทึกเสียง

Offline grading worksheet = การให้คะแนนในรูปแบบของการดาวน์โหลด Assignment ของผู้เรียนมาทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอัพโหลดกลับไป

การตั้งค่าการส่งงาน (Submission settings)

Require students to click the submit button = หากตั้งค่าเป็น No ผู้เรียนสามารถทำการส่ง Assignment นั้นเป็นในรูปแบบ Draft ได้ แต่หากเลือก Yes ผู้เรียนจะต้องทำการกดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการยืนยันการส่งและจะไม่สามารถแก้ไขได้

Require that students accept the submission statement = เป็นการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนต้องทำการยอมรับเงื่อนไขในการส่ง

Attempts reopened = กำหนดรูปแบบการส่ง Assigment หากเลือก Never หมายความว่า Assignment จะไม่สามารถทำการเปิดเพื่อให้ส่งใหม่ได้อีก หากเลือก Manually ผู้สอนจะสามารถกำหนดให้สามารถส่งใหม่ได้อีก และ Automatically until pass คือการกำหนดให้ผู้เรียนสามารถส่ง Assignment ได้จนกว่าคะแนนจะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยส่วนนี้จะกำหนดใน Grade

Maximum attempts = จำนวนครั้งที่สามารถส่งได้

การตั้งค่าการส่งแบบกลุ่ม (Group submission settings)

การกำหนดการส่งแบบกลุ่ม หากเลือก Yes จะเป็นการกำหนดให้ส่งงานแบบกลุ่มตามที่ตั้งกลุ่มของผู้เรียนไว้ โดยจะปรากฏตัวเลือกขึ้นมาอีกได้แก่

Require group to make submission = หากเลือก Yes ผู้เรียนที่ไม่อยู่ในกลุ่มจะไม่สามารถทำการส่งงานได้

Require all group members submit = หากเลือก Yes ผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มต้องทำการกดปุ่ม Submit จึงจะสามารถส่ง Assignment ได้ (ต้องทำการเลือก Require students to click the submit button เป็น Yes ก่อนจึงจะทำการเลือกในข้อนี้ได้)

Grouping for student groups =เป็นการกำหนดให้ทำเฉพาะกลุ่ม หากเลือก None จะเป็นการกำหนดให้ทุกกลุ่มที่ตั้งค่าไว้ทำ

การตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notifications)

Notify graders about submissions = แจ้งเตือนผู้สอนทางอีเมล์เมื่อมีการส่ง Assignment เข้ามา

Notify graders about late submissions = แจ้งเตือนผู้สอนทางอีเมล์เมื่อมีการส่ง Assignment ที่เกินเวลา

Default setting for "Notify students" = การแจ้งเตือนให้กับผู้เรียน

วิธีกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน

Grade = รูปแบบของเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่ง Type ออกเป็น Scale (การให้คะแนนแบบช่วง) และ Point (แบบกำหนดแต้ม) ซึ่งหากเลือกแบบ Point จะต้องกำหนดค่าคะแนนสูงสุด (Mzximum grade)

Grading method = การกำหนดวิธีการให้คะแนน ประกอบด้วย Simple direct grading การให้คะแนนแบบผู้สอนเป็นคนกรอกคะแนนเข้าไปโดยตรง Marking guide คือการกำหนดการให้คะแนนแบบตามวัตถุประสงค์เช่นหากผู้เรียนสามารถทำได้ตามที่กำหนดจะได้คะแนนเฉพาะส่วนที่ผ่าน และ Rubric การให้คะแนนแบบกำหนดที่คล้ายกับแบบ Marking guide ซึ่งเป็นการให้คะแนนตามวัตถุประสงค์เช่นกัน

Grading category = การกำหนดค่าให้คะแนนนำไปคำนวณต่อใน Grade book

Grade to pass = กำหนดคะแนนที่ผ่าน

Blind marking = การให้คะแนนโดยไม่ต้องระบุตัวตนว่าผู้เรียนคนใดส่งมา

Use marking workflow = เป็นการกำหนดขั้นตอนของการให้คะแนนซึ่งจะต้องทำตามที่ระบบกำหนด

Use marking allocation = เป็นการกำหนดให้ผู้เรียนที่ผู้สอนเลือกสามารถเป็นผู้ให้คะแนนได้ (ต้อง เลือก Use marking workflow เป็น Yes)

ทดลองทำ Assignment ในสถานะผู้เรียน

ผู้สอนสามารถเปลี่ยนสถานะตนเองเป็นผู้เรียนได้โดยการคลิกที่ Profile ของตนเองแล้วทำการเลือก Switch role to และเลือกเป็น Student

หลังจากนั้นให้ทำการเลือก Assignment ที่ได้ทำการสร้างไว้และทำตามขั้นตอนดังภาพ

หลังจากที่ทำเสร็จและกดปุ่ม Save changes แล้ว หากมีการตั้งค่าให้มีการกดปุ่ม Submit อีกครั้งในการยืนยันการส่งงานปุ่มนั้นจะปรากฏขึ้น แต่หากไม่ได้ทำการตั้งค่าไว้ระบบจะทำการส่งงานให้อัตโนมัติหลังจากครบกำหนดวันส่งงานโดยเมื่อครบกำหนดวันส่งงาน หากผู้เรียนเข้ามาใน Assignment นั้นจะพบกับรายงานสถานะการส่งงานดังภาพ

สถานะการส่งงานหลังจากครบกำหนดเวลาส่งงาน หรือ เมื่อผู้เรียนกด Submit เพื่อทำการส่ง

การตรวจให้คะแนน

เมื่อต้องการตรวจให้คะแนน หลังจากครบกำหนดการส่งงานผู้สอนสามารถเข้าไปให้คะแนนได้โดยการคลิกที่ Assignment นั้น โดยจะปรากฏหน้าจอขึ้นดังภาพ

หน้าจอหลังจากเข้ามาใน Assignment ที่ต้องการตรวจงาน

ผู้สอนสามารถเลือก View all submissions เพื่อทำการดูสถานะในภาพรวมของการส่งงานของผู้เรียนและเลือกให้คะแนนตามที่ต้องการได้ หรือเลือก Grade เพื่อให้คะแนนเรียงตามรายชื่อผู้ที่ส่ง Assignment มาในระบบ

หน้าจอเมื่อเลือก View all submissions ผู้สอนสามารถกดที่ปุ่ม Grade เพื่อเลือกให้คะแนนรายบุคคลได้

หากเลือก Grade จะเข้าสู่หน้าจอเพื่อทำการตรวจ Assigment ที่ผู้เรียนส่งมา โดยให้ทำการกรอกคะแนนและกดปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกค่าต่าง ๆ หรือกด Save and show next เพื่อทำการตรวจงานของผู้เรียนคนต่อไป

หน้าจอการตรวจ Assignment ของผู้สอน