คู่มือการใช้งานระบบ KC Moodle สำหรับผู้สอน

Here are the articles in this section:
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานร่วมกับ CMU Office365
เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office365 อาทิเช่น อีเมล, Forms, Microsoft Teams, Sways, Calendar ...
การแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว
สำหรับจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เป็นต้น
การขอเปิดกระบวนวิชาผ่านระบบ (Request a course)
การตั้งค่ากระบวนวิชา (Edit course settings)
ผู้สอนสามารถในการตั้งค่าเหล่านี้ ในการอัฟเดตหรือปรับปรุงกระบวนวิชาของตัวเองได้
การตั้งค่าทั่วไป (General Settings)
การจัดการเนื้อหา
เป็นการจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน Label , Page , Book
การจัดรูปแบบเนื้อหา
เป็นการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐาน โดยใช้ตัว HTML Editor เป็นตัวช่วยให้การจัดการ อาทิเช่น การแทรกรูปภาพ การแทรกลิงก์ การแทรก...
การ Upload ไฟล์
เป็นการ Upload ไฟล์เอกสารต่างๆ ขึ้นแสดงหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้ใช้งาน Download เอกสารไปใช้งาน และอธิบายวิธีการจัดกลุ่ม file ...
การสร้างแบบทดสอบ (Quiz)
Quiz คิือหนึ่งในวิธีการทดสอบความรู้ของผู้เรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการทดสอบ
การมอบหมายงาน (Assignment)
การมอบหมายงานสามารถสร้างกิจกรรมได้โดยการเพิ่มกิจกรรมเช่นเดียวกับการสร้างกิจกรรมแบบอื่น ๆ โดยในหัวข้อนี้จะเลือกการให้คะแน...
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Collaboration)
ในหัวข้อนี้จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในคอร์สออนไลน์ โดยระบบมีเครื่องมือ Forum เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้สื่อสาร...
การจัดการคะแนน
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการจัดการคะแนนประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ การจัดหมวดหมู่คะแนน,การละเว้นหรือปรับตัวคูณคะแนน,การแก...
รายงานติดตามผล