คู่มือการใช้งานระบบ KC Moodle สำหรับผู้สอน

** UPDATE ** คู่มือใหม่ที่นี่ https://tlic.cmu.ac.th/kcmoodle-manual/